Dofinansowania: Modernizacja i rozwój biblioteki

 1. Nazwa własna zadania: Modernizacja i rozwój biblioteki 
 2. Informacja o dofinansowaniu lub finansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:
  Całkowita wartość projektu wynosi 1.863.000,00zł.                                          
  Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.207.000,00                                  
  Pozostała część dotacji, w wysokości 656.000.00zł. pochodzi z budżetu Miasta Będzina. 
 3. Nazwa programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Kierunek Interwencji 2.1 Infrastruktura Bibliotek 2021 - 2025
 4. Opis zadania:
  Celem projektu jest dostosowanie infrastruktury bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej. Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji czytelniczych oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych.                
  Realizacja projektu "Modernizacja i rozwój biblioteki"wpłynie na:
  - dostosowanie infrastruktury biblioteki do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej,
  - wzmocnienie roli biblioteki i oferty jej zadań służących rozwojowi kompetencji społecznych, czytelniczych i kulturalnych mieszkańców powiatu,                            
  - stworzenie przestrzeni umożliwiającą integrację społecznego – kulturalną mieszkańców miasta i powiatu, w tym komfort korzystania z nowych technologii                                                            

  W ramach 3-letniego programu realizacja opiera się na:                                  
  - wydzieleniu przestrzeni multimedialnej                                               
  - montażu książkomatu z wrzutnią                                                      
  - modernizacji przestrzeni parteru biblioteki                                                     
  - montażu windy na potrzebę dostosowania do osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi w wózkach                                                            
  - montażu podjazdu                                                  
  - dostosowaniu sanitariatów    

  Zadanie powstało, jako odpowiedź  braku odpowiedniego dostępu do biblioteki dla osób starszych,  niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi w wózkach  oraz potrzebę rozszerzenia dostępu do zbiorów biblioteki 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, również poza typowymi, dziennymi godzinami pracy biblioteki.