Misja

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie

Biblioteka to dynamiczna instytucja kultury, która chroni dziedzictwo i odpowiada na wyzwania współczesności; obecna w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa szerokich kompetencji, niezbędna w otoczeniu.


Odnajdujemy swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości poprzez:

  • Kształtowanie wrażliwości, wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży
  • Stwarzanie warunków umożliwiających komfort korzystania z usług Biblioteki osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
  • Dokumentowanie, ochronę i upowszechnianie tradycji i kultury
  • Wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury miasta i powiatu
  • Szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami
  • Wspieranie dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej środowiska
  • Koordynację działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, w celu utworzenia jednolitego systemu informacyjnego

Pragniemy skutecznie wzmacniać rolę bibliotek publicznych w środowisku, poprzez zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług oraz popularyzację i budowanie pozytywnego wizerunku przez świadomych, życzliwych, kompetentnych i wykształconych pracowników.