przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

Regulaminy

Tytuł Data

REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE

2018.10.08

REGULAMIN
KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DO SPRAW WINDYKACJI ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH PRZY DYREKTORZE MiPBP W BĘDZINIE

opracowany w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539) oraz regulaminy wypożyczania zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie z dnia 1 stycznia 1999 roku i z dnia 25 października 2007 roku

§ 1

 1. Komisja odwoławcza działa na podstawie Zarządzenia nr 6 /2012 r. z dnia 20.04.2012 r. Dyrektora MiPBP w Będzinie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. W skład Komisji odwoławczej, zwanej dalej "Komisją", wchodzą członkowie powołani przez Dyrektora MiPBP w Będzinie.
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 4. Kadencja Komisji trwa do czasu powołania przez Dyrektora Biblioteki nowej Komisji.

§ 2

 1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • rozpatrywanie skarg, odwołań i próśb Czytelników od nałożonej kary pieniężnej za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych
  • wydawanie opinii/decyzji w oparciu o analizę posiadanej dokumentacji przedstawionej przez Czytelnika oraz będącej w posiadaniu Biblioteki
  • przedstawianie Dyrektorowi Biblioteki, w formie pisemnej, podjętej decyzji w celu ostatecznej akceptacji (protokół z posiedzenia Komisji)
  • przygotowanie korespondencji, odpowiedzi na wniosek Czytelnika wraz z informacją o podjętej decyzji i przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki celem podpisania
  • prowadzenie Rejestru wpływających odwołań - wzór nr 1 wraz z załącznikami
  • przechowywanie dokumentacji
  • współpraca z Radcą prawnym MiPBP w Będzinie.
 2. Komisja wyraża opinię w sprawie odwołań oraz rozstrzyga inne sprawy związane z pracą Komisji w formie pisemnych decyzji przedstawianych Dyrektorowi celem ostatecznej akceptacji.
 3. Decyzja Dyrektora nie podlega dalszym negocjacjom.

§ 3

 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
  1. wierzytelności - rozumie się wymagalną kwotę, wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustanowionych przez bibliotekę, przy czym do wierzytelności zalicza się wyliczoną opłatę za przetrzymanie (należność główną), wartość niezwróconych książek i innych rodzajów zbiorów oraz koszty administracyjne
  2. bibliotece - rozumie się przez to Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie
  3. Czytelniku/Dłużniku - rozumie się przez to Czytelnika, który posiada wymagalną przez bibliotekę wierzytelność wynikającą z niedotrzymania terminu zwrotu zbiorów wypożyczonych w bibliotece
  4. dokumentach niezbędnych do udzielenia ulgi - rozumie się dokumenty finansowe ( np. informacja o zarobkach, rencie, emeryturze, zeznaniu rocznym PIT), dokumenty dotyczące sytuacji życiowej ( np. brak pracy - zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy, zaświadczenie o stanie zdrowia)
  5. minimum socjalnym - rozumie się aktualny komunikat Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych o wysokości minimum socjalnego.

§ 4

 1. Rozpatrując odwołanie Komisja może:
  1. utrzymać w mocy decyzję o nałożeniu kary pieniężnej
  2. odstąpić od domagania się spłaty kary w przypadku
   • śmierci Czytelnika/ Dłużnika
   • ciężkiej choroby Czytelnika
  3. umorzyć część naliczonej należności głównej (opłaty za przetrzymanie) w stosunku do
   • obecnie pełnoletnich czytelników, których zadłużenie powstało w związku z karą nałożoną z powodu braku terminowego zwrotu materiałów wypożyczonych w okresie przed osiągnięciem 18 roku życia
   • skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej Czytelnika, dla którego uiszczenie kary zagrozi jego bytowi i egzystencji.
 2. Odstąpienie od procedury windykacyjnej lub umorzenie części naliczonej należności głównej może nastąpić tylko i wyłącznie po zwrocie przez Czytelnika wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczeniu opłaty stanowiącej ich wartość
 3. Po przeanalizowaniu udokumentowanej sytuacji materialnej i zdrowotnej oraz innych wskazanych we wnioskach zdarzeń w rodzinie Czytelnika/ Dłużnika Komisja może:
  1. obniżyć należność główną przeliczając powstałe zadłużenie według cennika opłat Regulaminu Biblioteki z 1999 r. tj. w wysokości 0,20 zł za każdy tydzień po terminie zwrotu od jednej wypożyczonej pozycji jeżeli materiały biblioteczne zostały wypożyczone przed 2007 rokiem, a dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie z Czytelnikiem/Dłużnikiem nie przekracza minimum socjalnego
  2. zmniejszyć należność główną o 50% jeśli dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie z Czytelnikiem/ Dłużnikiem nie przekracza 200% minimum socjalnego
  3. ponownie przeliczyć wysokość wierzytelności za okres od regulaminowego terminu zwrotu przez okres 3 lat, a następnie naliczyć odsetki ustawowe do chwili obecnej w stosunku do pełnoletnich czytelników, których zadłużenie powstało przed osiągnięciem 18 roku życia.
 4. Po wydaniu decyzji Komisji odwoławczej Czytelnik/Dłużnik jest zobowiązany niezależnie od treści wydanej decyzji uiścić koszty administracyjne firmy windykacyjne.
 5. Postanowienie Komisji zatwierdzone przez Dyrektora MiPBP w Będzinie zostaje przekazane do wiadomości firmy windykacyjnej.

§ 5

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego.
 2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji, w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
 3. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację z działalności.
 4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 5. Protokoły Komisji podpisują : przewodniczący lub jego zastępca oraz dwóch członków Komisji.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • zak
 • OIN
 • BatProfi
 • Kaufland
 • MPWIK
 • Społem
 • Enion
Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.