przejdź do treści
Start Biblioteka Imprezy Ludzie regionu Przejście do strony zewnętrznej Katalog zbiorów biblioteki Nowości

Szukaj w bibliotece:

Wpisz autora lub tytuł i wyszukaj książkę w naszej bibliotece.
Przejście do strony zewnętrznej Serwis miasta Będzin
Przejście do strony zewnętrznej Aktualności Będzińskie
Przejście do strony zewnętrznej Serwis starostwa
Przejście do strony zewnętrznej Wydarzenia Powiatu Będzińskiego
Stowarzyszenie Filary Kultury
Informacja o programie Kraszewski Komputery dla bibliotek
Informacja o programie Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Przejście do strony zewnętrznej Biblioteka Narodowa
Informacja o książkach dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak
Informacja o programie Akademia Orange dla bibliotek
Przejście do strony zewnętrznej Facebook
Informacja o projekcie IBUK Libra
Przejście do strony zewnętrznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Przejście do strony zewnętrznej Powiatowy Informator Kulturalny
Dokument PDF Przewodnik po życiu w Fife Szkocja biblioteka
Informacje o programie Cała Polska Czyta Dzieciom
BIP
Informacja o projekcie Bank Podręczników
Przejście do strony zewnętrznej pitax.pl Banner umieszczony w związku z otrzymaniem bezpłatnego magazynu Chidusz

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE PRZY PLACU PROF. WŁODZIMIERZA WÓJCIKA 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady udostępniania pomieszczeń tj.: sali konferencyjnej wraz z istniejącym wyposażeniem oraz pomieszczenia klubu Czytelnika "Pod Sową" znajdujących się w budynku MiPBP w Będzinie przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1.

§ 2

 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną oraz prawa własności nieruchomości posadowionej przy placu prof. Włodzimierza Wójcika 1.
 2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna reprezentowana jest przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, lub osobę upoważnioną oraz Głównego Księgowego.

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa, o Wynajmującym - rozumie się przez to MiPBP w Będzinie
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Najemcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną oraz każdy podmiot ubiegający się o udostępnienie pomieszczeń.

§ 4

Rodzaj organizowanej imprezy, a także zachowania wszystkich osób biorących w niej udział, nie mogą utrudniać wykonywania zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Miasta i Biblioteki.

§ 5

 1. Najmu pomieszczeń dokonuje się odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 2. Wyłączenia od zasady określonej w ust. 1, dotyczą nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, zgodnie z zapisami § 7

ZASADY UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ

§ 6

 1. Najemca nie ma prawa wynająć, użyczyć lub udostępnić pomieszczeń Wynajmującego osobom trzecim.
 2. W przypadku gdy Najemca chce rozpowszechnić miejsce lub temat spotkania w formie plakatów czy ogłoszeń, zobowiązany jest dołączyć do formularza zgłoszeniowego /załącznik nr 2/, wzory tychże ogłoszeń lub plakatów w pełnym brzmieniu.

§ 7

MiPBP w Będzinie wykonująca zadania jednostki samorządu terytorialnego, udostępnia swoje pomieszczenia w pierwszej kolejności:

 1. Organizatorowi MiPBP w Będzinie,
 2. jednostkom organizacyjnym Miasta i powiatu będzińskiego,
 3. stowarzyszeniom oraz innym podmiotom użyteczności publicznej nie osiągającym dochodów z tytułu prowadzonej działalności – zgodnie z ich działalnością statutową,
 4. podmiotom, które wspólnie z MiPBP są organizatorami imprez kulturalno-oświatowych.

§ 8

 1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie udostępnia do najmu:
  1. 1) pomieszczenie sali konferencyjnej znajdujące się na I piętrze budynku (80 miejsc) ze sceną, wyposażone w sprzęt: nagłaśniający (wzmacniacz + mikrofon stacjonarny + 2 mikrofony bezprzewodowe), multimedialny (rzutnik);
  2. 2) pomieszczenie Klubu Czytelnika "Pod Sową" znajdujące się na parterze budynku (60 miejsc) wraz z zapleczem kuchennym.
 2. Sanitariaty dostępne są na parterze budynku.

§ 9

 1. Najemca, zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
  1. 1) temat , szczegółowy plan spotkania oraz wzory ewentualnych ogłoszeń, lub plakatów,
  2. 2) Kopię wpisu do KRS lub innego dokumentu potwierdzającego rodzaj prowadzonej działalności - jeśli podmiot podlega rejestracji, lub dokument poświadczający status podmiotu np. instytucji pożytku publicznego.

§ 10

 1. Najemca jest zobowiązany podać maksymalną liczbę uczestników.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wejścia większej niż przewidywana, liczbie uczestników spotkania.

§ 11

 1. Rezerwacja terminu wynajmu pomieszczeń może nastąpić drogą elektroniczną, telefoniczną lub na piśmie wg Załącznika Nr 2 do niniejszego Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed planowanym spotkaniem,
 2. Formularz dostępny w sekretariacie MiPBP w Będzinie lub na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.bedzin.pl.
 3. Dokonanie rezerwacji sali jest potwierdzeniem zapoznania się, przyjęcia do wiadomości i stosowania wszystkich zasad obowiązującego regulaminu.
 4. Potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego nastąpi nie później niż w 6 dniu od daty wpływu wniosku.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich Najmujących wraz z wymienionymi w § 7.

§ 12

 1. Czas potrzebny Najemcy na czynności organizacyjne zarówno przed jak i po spotkaniu wliczany jest do czasu najmu.
 2. Czas najmu liczony jest zgodnie z cennikiem opłat, za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. W przypadku przedłużenia określonego czasu najmu, Wynajmujący nalicza dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

§ 13

 1. Wynajmujący nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Płatności związane z udostępnieniem pomieszczeń można regulować gotówką najpóźniej w dniu spotkania w kasie biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00, lub przelewem na konto bankowe Wynajmującego, wskazane w rachunku, w terminie do 7 dni od daty otrzymania rachunku.
 3. Za datę otrzymania płatności, przyjmuje się wpływ należności na konto bankowe Wynajmującego.
 4. W przypadku braku opłat w określonym terminie, Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe, które Najemca jest zobowiązany uregulować natychmiast, łącznie z należnością główną.

§ 14

 1. Najemca zobowiązany jest do:
  1. 1) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
  2. 2) odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką,
  3. 3) dbałości o powierzone mienie MiPBP w Będzinie.

§ 15

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. 1) spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 2. 2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

 1. Wynajmujący dopuszcza możliwość żądania od Najemcy okazania stosownej polisy ubezpieczeniowej.
 2. Żądanie takie Wynajmujący określi najpóźniej w dniu potwierdzenia rezerwacji.

§ 17

Wynajmujący zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu lub wyposażenia pomieszczeń.

§ 18

MiPBP w Będzinie zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu pomieszczeń bez podawania przyczyny tej odmowy.

§ 19

Zasady wynajęć długoterminowych, podlegają indywidualnym negocjacjom oraz podpisaniem przez strony stosownej umowy.

§ 20

Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią 2 załączniki:

 1. 1) cennik najmu pomieszczeń,
 2. 2) wniosek o udostępnienie pomieszczeń MiPBP w Będzinie.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Najmu Pomieszczeń w MiPBP

 • Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Najmu Pomieszczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. (cennik opłat) • Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynajmu pomieszczeń w MiPBP w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2014 Dyrektora MiPBP w Będzinie z dnia 25 września 2014 r.

  WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE POMIESZCZENIA W BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE

  Pobierz wniosek:

  • zak
  • OIN
  • BatProfi
  • Kaufland
  • MPWIK
  • Społem
  • Enion
  Start | Biblioteka | Nowości | Imprezy | Ludzie regionu | Kontakt| Katalog| Bibliografia regionalna

  Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prowadzenia statystyki odwiedzin. Korzystamy z oprogramowania Google Analytics.